Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Skládka Hrádek

SKLÁDKA odpadů Hrádek u Pacova (CZJ00052)

Skládka skupiny S-003

Provozní doba příjmu odpadů:
po–pá 7.00–14.30 hodin

Na skládku jsou přijímány odpady od občanů i podnikatelských subjektů (podrobný přehled všech přijímaných odpadů je uveden na stránce Dokumenty).

Na skládku nelze ukládat:

 • odpady na bázi sádry (např. sádrokarton)
 • biologicky rozložitelné, kompostovatelné odpady
 • nebezpečné odpady (s výjimkou stavebních odpadů s obsahem azbestu – eternit nebo izolační materiály)
 • odpad nesmí být smíšen s žádným z odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky:
  • odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení),
  • kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi,
  • nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost,
  • odpady prudce reagující při styku s vodou,
  • odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti,
  • veškerá léčiva a návykové látky,
  • biocidy (pesticidy),
  • odpady silně zapáchající,
  • odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického,
  • odpady radioaktivní,
  • kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

Na skládku nelze (mimo jiné) přijímat odpady obalů katalogové číslo 15 01 01 až 15 01 09 , tyto odpady přijímá sběrna odpadů v areálu skládky.

Podmínkou pro přijetí odpadu od podnikatelských subjektů je doložení základního popisu odpadu (PDF), kterým původce odpadu doloží složení a vlastnosti odpadu a prokáže jeho vhodnost pro uložení na skládku. Součástí základního popisu odpadu musí být i protokol o provedení rozboru odpadu (Vodný výluh provedený dle přílohy č. 2 k vyhl. č. 294/2005 Sb., výsledek musí vyhovovat třídě vyluhovatelnosti IIa, viz tabulka 2.1 citované přílohy vyhl. č. 294/2005.)

Výluh není požadován u komunálního odpadu a dále u odpadů, u kterých odborně způsobilá osoba písemně konstatuje, že nelze odebrat vzorek. Protokol o rozboru lze nahradit Odborným úsudkem (pouze v případě, že původce zná materiálové složení odpadu, kterým vyloučí možnost nadlimitního vyluhování sledovaných ukazatelů a tím i negativní vliv na životní prostředí).

Tabulka 2.1: Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti IIa

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota

DOC (rozpuštěný organický uhlík)

mg/l

80

Fenolový index

mg/l --

Chloridy

mg/l 1500

Fluoridy

mg/l 30

Sírany

mg/l 3000
As mg/l 2,5
Ba mg/l 30
Cd mg/l 0,5
Cr celkový mg/l 7
Cu mg/l 10
Hg mg/l 0,2
Ni mg/l 4
Pb mg/l 5
Sb mg/l 0,5
Se mg/l 0,7
Zn mg/l 20
Mo mg/l 3

RL (rozpuštěné látky) *

mg/l 8000
pH mg/l

≥ 6

* Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů.

Postup pro předání odpadů na skládku

Podnikatelské subjekty

 1. Před první dodávkou odpadu je původce povinen ověřit, zda se jedná o odpad přijímaný na skládku K odpadu je nutné zpracovat a  předat společnosti SOMPO, a.s. k odsouhlasení vyplněný a podepsaný základního popisu odpadu (PDF) se všemi souvisejícími doklady jako je Protokol o odběru vzorku (nebo doklad od odborné firmy, že vzorek nelze odebrat), Protokol o provedeném výluhu (pokud byla provedena analýza), příp. podklady použité pro popis odpadu odborným úsudkem. Teprve po jeho odsouhlasení je možno odpad na skládku přivézt. (Cenovou nabídku lze zpracovat na vyžádání).
 2. Dodavatel společně s odpadem přiveze vyplněnou průvodku odpadu (DOC) podepsanou odpovědným pracovníkem původce odpadu. Svým podpisem dodavatel odpadu garantuje kvalitu odpadu popsanou v průvodce. Průvodku je možno vyplnit i na skládce, pokud je přítomen odpovědný pracovník původce odpadů.
 3. Dodavatel odpadů (původce, příp. dopravce, pokud původce není přítomen) je povinen na požádání obsluhy prokázat svou totožnost.
 4. Odpad přijímaný na základě smlouvy se SOMPO, a.s. bude fakturován, pokud je platba vyšší než 100 Kč. Platba do 100 Kč je vždy v hotovosti.
 5. Odpad přijímaný bez uzavřené smlouvy je nutné zaplatit v hotovosti.
 6. Pokud dodavatel odpadu společně s odpadem nepřiveze průvodku odpadu a není ji schopen na místě vyplnit a podepsat (dle bodu 2), případně u zatím neregistrovaných dodavatelů nebude schopen zjistit své IČ, skládka je oprávněna odpad nepřijmout a případ nahlásit příslušnému správnímu orgánu.
 7. Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze skládky, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu.
 8. Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy skládky.

Občané, fyzické osoby nepodnikající

Bez zkoušek je možno přijímat tyto odpady dle tabulky 8.1. přílohy č. 8 vyhlášky 294/2005 Sb.

Kód odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken Minerální vatu s obsahem azbestu, organická pojiva
17 01 01 Beton ¹ ⁾ Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovu (např. šrouby) a dřevo (např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném

Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky

17 01 02 Cihly ¹ ⁾ Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 03 Tašky a keramické výrobky ¹ ⁾ Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků ¹⁾ neuvedených pod číslem 17 01 06 Odpady stavebních materiálů na bázi přírodních materiálů Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky
17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů staveb znečištěné
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality
20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údržby zahrad a parků Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu

¹ ⁾ Stavební a demoliční odpady od občanů (ne podnikatelů!) s obsahem přimíšených kovů, plastů zemin, gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.

Toto platí za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,
 • odpady nelze recyklovat ani jinak využít,
 • odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,
 • dodávky jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),
 • odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin ,
 • při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení (na průvodce odpadů) nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, a případně další druhy odpadů neuvedené v tabulce Při podezření, že je odpad znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na skládku přijat.
 • občané jsou povinni sdělit základní informace o odpadu a místě jeho vzniku (trvalé bydliště, příp. místo rekreačního objektu),
 • na požádání obsluhy jsou povinni prokázat svou totožnost,
 • platby jsou přijímány výhradně v hotovosti,
 • množství odpadu je zjišťováno vážením na váze skládky, která je úředně kontrolována,
 • dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu,
 • dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy skládky.

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog