Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Sběrna Hrádek

SBĚRNA odpadů Hrádek u Pacova (CZJ00297)

Provozní doba příjmu odpadů:
po–pá 7.00–14.30 hodin

Sběrna odpadů je provozována v areálu skládky odpadů Hrádek u Pacova.

Do zařízení jsou přijímány odpady od občanů i podnikatelských subjektů. Jedná se zejména o odděleně sbírané složky komunálních odpadů (papír, plasty, sklo) a další recyklovatelné odpady, které není možné ukládat na skládku. Do sběrny jsou dále přijímány nebezpečné odpady (oleje, barvy, znečištěné obaly od těchto látek apod.)  (podrobný přehled všech přijímaných odpadů je uveden na stránce Dokumenty).

Součástí sběrny je moderní třídící linka separovaných odpadů.

Postup pro předání odpadů do sběrny odpadů

Podnikatelské subjekty

 • Dodavatel předá společně s odpadem vyplněnou průvodku odpadu (DOC), která obsahuje základní informace o odpadu a jeho původci.
 • V případě nebezpečných odpadů je nutné zpracovat „Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ a to samostatně pro každou dodávku odpadu. (Přeprava odpadu podléhá povinnosti ohlášení prostřednictvím elektronického systému SEPNO). Po předcházející písemné dohodě může ohlášení přepravy provést příjemce odpadu. Nebezpečný odpad, jehož přeprava nebylo ohlášena, nelze přijmout.
 • Dodavatel odpadu (původce, příp. dopravce, pokud původce není přítomen) je povinen na požádání obsluhy prokázat svou totožnost
 • Odpad přijímaný na základě smlouvy se SOMPO, a.s. bude fakturován, pokud je platba vyšší než 100 Kč. Platba do 100 Kč je vždy v hotovosti.
 • Odpad přijímaný bez uzavřené smlouvy je nutné zaplatit v hotovosti.
 • Pokud dodavatel odpadu společně s odpadem nepřiveze průvodku odpadu a není ji schopen na místě vyplnit a podepsat (dle bodu 2), případně u zatím neregistrovaných dodavatelů nebude schopen zjistit své IČ, sběrna je oprávněna odpad nepřijmout a případ nahlásit příslušnému správnímu orgánu.
 • Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze sběrny, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu.
 • Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy sběrny.


Občané, fyzické osoby nepodnikající

 • občané jsou povinni sdělit základní informace o odpadu a místě jeho vzniku (trvalé bydliště, příp. místo rekreačního objektu),
 • na požádání obsluhy jsou povinni prokázat svou totožnost,
 • platby jsou přijímány výhradně v hotovosti,
 • množství odpadu je zjišťováno vážením na váze sběrny, která je úředně kontrolována,
 • dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu,
 • dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy sběrny.

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog