Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Sběrna a překladiště Počátky

SBĚRNA a překladiště odpadů POČÁTKY (CZJ00106)

Provozní doba sběrny:
po–čt 7.00–12.30
pá 7.00–12.30 | 14.00–17.00
so 7.30–12.00

Sběrna odpadů se nachází u silnice z Počátek do obce Stojčín, po levé straně, odbočka před čistírnou odpadních vod.

Zodpovědný pracovník (Vodotechnické služby Počátky): tel. 561 034 940

Podmínky pro příjem odpadů

Podrobný přehled všech přijímaných odpadů je uveden na stránce Dokumenty.

Do zařízení jsou přijímány vyjmenované odpady od občanů i podnikatelských subjektů (v případě  podnikatelských subjektů pouze na základě uzavřené smlouvy). Jedná se zejména o odpady určené pro uložení na skládku (množství těchto odpadů je vzhledem ke kapacitě zařízení omezeno, dodávky odpadů nad 1 tunu je nutné předávat přímo na skládku odpadů Hrádek u Pacova). Dále jsou přijímány odděleně sbírané složky komunálních odpadů (papír, plasty, sklo) a další recyklovatelné odpady, které není možné ukládat na skládku. Odpadní obaly (odpady č. 15 01 01 Papírové obaly, 15 01 02 Plastové obaly) nesmí být přimíchány v jiných odpadech. Přijímány jsou do příslušné sběrné nádoby k dalšímu využití na základě průvodky (pokud podnikatel potřebuje doklad o předání odpadů).

Do sběrby nejsou přijímány žádné nebezpečné odpady (s výjimkou odpadů s obsahem azbestu jako je např. eternit, které je povoleno ukládat na skládku).

Postup pro předání odpadů ve sběrně

Podnikatelské subjekty

 1. Před první dodávkou odpadu je původce povinen ověřit, zda se jedná o odpad přijímaný do sběrny. K odpadu určenému ke skládkování je nutné zpracovat a předat společnosti SOMPO, a.s. k odsouhlasení vyplněný a podepsaný základního popisu odpadu (PDF) se všemi souvisejícími doklady jako je Protokol o odběru vzorku (nebo doklad od odborné firmy, že vzorek nelze odebrat), Protokol o provedeném výluhu (pokud byla provedena analýza), příp. podklady použité pro popis odpadu odborným úsudkem. Teprve po jeho odsouhlasení je možno odpad do sběrny přivézt. (Cenovou nabídku lze zpracovat na vyžádání).
 2. Dodavatel společně s odpadem přiveze vyplněnou průvodku odpadu (DOC) podepsanou odpovědným pracovníkem původce odpadu. Svým podpisem dodavatel odpadu garantuje kvalitu odpadu popsanou v průvodce. Průvodku je možno vyplnit i ve sběrně, pokud je přítomen odpovědný pracovník původce odpadů.
 3. Dodavatel odpadů (původce, příp. dopravce, pokud původce není přítomen) je povinen na požádání obsluhy prokázat svou totožnost.
 4. Odpad přijímaný na základě smlouvy se SOMPO, a.s. bude fakturován, pokud je platba vyšší než 100 Kč. Platba do 100 Kč je vždy v hotovosti.
 5. Odpad přijímaný bez uzavřené smlouvy je nutné zaplatit v hotovosti.
 6. Pokud dodavatel odpadu společně s odpadem nepřiveze průvodku odpadu a není ji schopen na místě vyplnit a podepsat (dle bodu 2), případně u zatím neregistrovaných dodavatelů nebude schopen zjistit své IČ, sběrna je oprávněna odpad nepřijmout a případ nahlásit příslušnému správnímu orgánu.
 7. Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze sběrny, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu.
 8. Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy sběrny.

Občané, fyzické osoby nepodnikající

Bez zkoušek je možno přijímat tyto odpady dle tabulky 8.1. přílohy č. 8 vyhlášky 294/2005 Sb.

Kód odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken Minerální vatu s obsahem azbestu, organická pojiva
17 01 01 Beton ¹ ⁾ Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovu (např. šrouby) a dřevo (např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném

Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky

17 01 02 Cihly ¹ ⁾ Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 03 Tašky a keramické výrobky ¹ ⁾ Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků ¹⁾ neuvedených pod číslem 17 01 06 Odpady stavebních materiálů na bázi přírodních materiálů Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky
17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů staveb znečištěné
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality
20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údržby zahrad a parků Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu

¹ ⁾ Stavební a demoliční odpady od občanů (ne podnikatelů!) s obsahem přimíšených kovů, plastů zemin, gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.

Toto platí za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,
 • odpady nelze recyklovat ani jinak využít,
 • odpady jsou uvedeny v provozním řádu sběrny,
 • dodávky jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),
 • odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin ,
 • při přejímce odpadu je předáno čestné prohlášení (na průvodce odpadů) nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, a případně další druhy odpadů neuvedené v tabulce Při podezření, že je odpad znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek přijat.
 • občané jsou povinni sdělit základní informace o odpadu a místě jeho vzniku (trvalé bydliště, příp. místo rekreačního objektu),
 • na požádání obsluhy jsou povinni prokázat svou totožnost,
 • platby jsou přijímány výhradně v hotovosti,
 • množství odpadu je zjišťováno vážením na váze sběrny, která je úředně kontrolována,
 • dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu,
 • dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy sběrny.

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog